projekty

P+ (Plán udržitelné mobility Prahy a okolí)

Plán udržitelné městské mobility
(SUMP) pro hl. m. Prahu a její aglomeraci.


„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.


Standardy kvality PID – Autobusy PID, aktualizace 2019

Projekt Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) s cílem aktualizace Standardů kvality PID – Autobusy PID pro nové smlouvy a prodlužování smluv s dopravce po roce 2019. Součástí projektu je nejen určení nové požadované úrovně kvality autobusové dopravy PID, ale i nastavení systému vyhodnocení a interních procesů v rámci organizátora.


Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích

projekt ČVUT FD pro město České Budějovice s cílem zpracování strategie rozvoje veřejné dopravy do roku 2025 v Českých Budějovicích s přesahem do okolních měst a obcí

 • člen zpracovatelského týmu
 • 2019 – dosud

SGS15/170/OHK2/2T/16 “Preferenční osy veřejné hromadné dopravy”

grantový projekt ČVUT v Praze získaný v rámci ČVUT SGS;
grantový projekt součástí projektu PREFOS

Řešení preference VHD, respektive kvality pohybu vozidel povrchové VHD po síti (místních) komunikací. Určení hlavních komponent sítě pro aplikaci preferenčních opatření. Definice konceptu preferenčních os, stanovení zásad jejich realizace a zpracování nástroje pro hodnocení konkrétních opatření. Stanovení zásad dopravně-inženýrských řešení pozemních komunikací s provozem VHD.


Vedení linek MHD v pěších zónach v ČR a v Evropě; Posouzení vedení linky MHD v pěší zóně ul. Krajinská v Českých Budějovicích

projekt/studie ČVUT FD pro město České Budějovice shrnující zkušenosti s provozem kolejové i nekolejové VHD v pěších zónách v ČR a v Evropě a posouzení vedení midibusové linky ul. Krajinská, včetně související legislativy

 • člen řešitelského týmu
 • 2018

Standard zastávek PID

společný projekt Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID), Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) a ČVUT v Praze Fakulty dopravní (ČVUT FD)

Představení nového Standardu zastávek PID

Veřejné představení nového koncepčního dokumentu Standard zastávek povrchové dopravy PID, který definuje pravidla a ukazuje postupy, jak zlepšit vzhled i vybavení nejen zastávek tramvají a autobusů, ale i celých přestupních uzlů veřejné dopravy.Nová „zastávková kuchařka“ byla schválena vedením Prahy i Středočeského kraje letos na jaře a navazuje na ni celá řada dalších projektů, jejichž cílem je zlepšit mnohdy nevábné prostředí přestupních uzlů a zastávek a zvýšit nejen komfort a pocit bezpečí při čekání na tramvaj či autobus, ale také zlepšit informovanost cestujících o veřejné dopravě i navigaci na okolní cíle.

Zveřejnil(a) CAMP – Centrum architektury a městského plánování dne Úterý 19. června 2018

Standard zastávek PID je manuál, jak navrhovat kvalitní zastávky a přestupní body veřejné dopravy. Shrnuje principy a pravidla týkající se zastávek tramvají a autobusů, přestupních bodů a zastávek a stanic vlakových linek S. Dokument představuje četná kvalitní řešení zastávek a přestupních bodů od nás i ze zahraničí a ukazuje cestu, jak jich v českém prostředí dosáhnout.

 • vedoucí projektu; odborný garant kapitol; autor
 • 2015 – 2017 (tvorba dokumentu); 2017 – dosud (návazné činnosti)
 • web: standardzastavek.pid.cz

Inovativní využití mobilní dat pro plánování veřejné dopravy

projekt Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy financovaný z fondů EU (inovační partnerství) s cílem vyvinout nástroj na využití signalizačních dat z mobilních sítí pro účely projektování veřejné dopravy a dopravní obslužnosti (matice přepravních vztahů, modal-split, přiřazení přepravních vztahů na dopravní síť apod.)

 • vedení odborného projektového týmu
 • 2019 – dosud

Zásady navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD

vytvoření a projednání metodiky k preferenci BUS, společný projekt organizace ROPID a ČVUT v Praze Fakulty dopravní, projektu PREFOS

Hlavním cílem je stanovit základní pravidla a principy preferenčních opatření pro BUS včetně vzorových řešení a vyplnit absenci normových ustanovení či technických podmínek k tomuto tématu tak, aby se metodika stala základní oporou při navrhování a projednávání preferenčních opatření pro BUS jak pro projektanty, tak pro orgány státní správy při jejich projednávání.


SGS17/105/OHK2/1T/16 “Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD”

grantový projekt ČVUT v Praze získaný v rámci ČVUT SGS; grantový projekt součástí projektu PREFOS

Vyvinutí rozhodovacího nástroje pro preferenci BUS na základě modelové závislosti kvality infrastruktury pro VHD (formou metody dekompozice pohybu vozidla VHD v daném úseku a určení potenciálního rizika zdržení) a cestovní (jízdní) doby spoje. Pomocí nástroje bude možné vyhodnotit přínos preferenčních opatření na základě projektu, umožní porovnání variant navrhovaného řešení a poskytne kvalifikovaný podklad pro rozhodnutí, zda dané opatření realizovat či nikoliv.


SGS12/160/OHK2/2T/16 “Parametry výpravních budov z hlediska dimenzování a rozvržení prostor pro cestující, struktura a umístění informací v těchto prostorách”

grantový projekt ČVUT v Praze získaný v rámci ČVUT SGS

Grantový projekt zabývající se optimálním uspořádáním a vybavením výpravních budov v železničních stanicích a zastávkách z hlediska moderních požadavků cestujících v prostředí české železniční sítě. Základním cílem projektu bylo nalezení optimálního dimenzování prostorů pro cestující a rozmístění služeb pro cestující v návaznosti na typ tarifního bodu a rozsahu a druhu dopravy v tarifním bodu zastavující. Součástí řešení byla i problematika informací pro cestující.

 • člen řešitelského týmu
 • 2013