Portfolio

Aktuálně řešené zakázky a projekty

Preference veřejné dopravy v Plzni

PMDP a.s. | 2020

poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti preference veřejné dopravy

Inovativní využití mobilní dat pro plánování PID

pro ROPID | 2019 – 2021

vedení odborného projektového týmu

MHD Valašské Meziříčí: technicko-provozní standard

Město Valašské Meziříčí | 2020

zpracování technických a provozních standardů pro MHD Valašské Meziříčí

Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích

ČVUT FD | 2019 – 2020

člen řešitelského týmu

Inovace VOV: zpracování otevřených digitálních zdrojů “Doprava”

Inovace VOV | 2020

zpracování 5 tématických okruhů “Doprava” jako otevřených digitálních zdrojů inovace vyššího odboného vzdělávání

Výdaje krajů na dopravu a dopravní obslužnost

interní projekt | 2020

přehled výdajů jednotlivých krajů v ČR a hl. m. Prahy na dopravu a zajištění dopravní obslužnosti

Významné projekty

Projekt P+ (Plán udržitelné mobility Prahy a okolí)

Projekt hl. m. Prahy s cílem přípravy, zpracování, projednání plánu udržitelné městské mobility (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dle příslušných evropských a národních metodik.

Standard zastávek PID

Společný projekt organizací ROPID, IPR Praha a ČVUT FD, Ústavu dopravních systémů s cílem vytvoření komplexního manuálu pro navrhování zastávek, stanic a přestupních bodů veřejné dopravy. V rámci projektu byly stanoveny základní podmínky pro nový označník PID i model správy zastávek, stanic a přestupních bodů na území HMP i SČK, včetně podnětu pro spuštění projektu JIS.

 • vedoucí projektu; autor konceptu, odborný garant kapitol; autor
 • 2015 – 2017 (tvorba dokumentu); 2017 – 2019 (návazné činnosti)
 • web: standardzastavek.pid.cz
Standardy kvality PID – Autobusy 2019

Projekt Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) s cílem aktualizace Standardů kvality PID – Autobusy PID pro nové smlouvy a prodlužování smluv s dopravce po roce 2019. Součástí projektu je nejen určení nové požadované úrovně kvality autobusové dopravy PID, ale zavedení nového systému řízení kvality, nastavení systému vyhodnocení i interních procesů v rámci organizátora.

Dopravní plán hl. m. Prahy

Plán dopravní obslužnost hl. m. Prahy na roky 2018 – 2020 (s výhledem do roku 2022).

Zásady navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD

Společný projekt ČVUT FD (projekt PREFOS) a organizace ROPID s cílem stanovit základní pravidla a principy preferenčních opatření pro BUS včetně vzorových řešení a vyplnit absenci normových ustanovení či technických podmínek k tomuto tématu tak, aby se metodika stala základní oporou při navrhování a projednávání preferenčních opatření pro BUS jak pro projektanty, tak pro orgány státní správy při jejich projednávání.

Vědecko-výzkumné projekty

SGS17/105/OHK2/1T/16 “Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD”

Vyvinutí rozhodovacího nástroje pro preferenci BUS na základě modelové závislosti kvality infrastruktury pro VHD (formou metody dekompozice pohybu vozidla VHD v daném úseku a určení potenciálního rizika zdržení) a cestovní (jízdní) doby spoje. Pomocí nástroje bude možné vyhodnotit přínos preferenčních opatření na základě projektu, umožní porovnání variant navrhovaného řešení a poskytne kvalifikovaný podklad pro rozhodnutí, zda dané opatření realizovat či nikoliv.

SGS15/170/OHK2/2T/16 “Preferenční osy veřejné hromadné dopravy”

Grantový projekt k tematice řešení preference VHD, respektive kvality pohybu vozidel povrchové VHD po síti (místních) komunikací. Určení hlavních komponent sítě pro aplikaci preferenčních opatření. Definice konceptu preferenčních os, stanovení zásad jejich realizace a zpracování nástroje pro hodnocení konkrétních opatření. Stanovení zásad dopravně-inženýrských řešení pozemních komunikací s provozem VHD.

SGS12/160/OHK2/2T/16 “Parametry výpravních budov z hlediska dimenzování a rozvržení prostor pro cestující, struktura a umístění informací v těchto prostorách”

Grantový projekt zabývající se optimálním uspořádáním a vybavením výpravních budov v železničních stanicích a zastávkách z hlediska moderních požadavků cestujících v prostředí české železniční sítě. Základním cílem projektu bylo nalezení optimálního dimenzování prostorů pro cestující a rozmístění služeb pro cestující v návaznosti na typ tarifního bodu a rozsahu a druhu dopravy v tarifním bodu zastavující. Součástí řešení byla i problematika informací pro cestující.

 • člen řešitelského týmu
 • 2013

Další zakázky a studie (výběr)

Vedení linek MHD v pěších zónach v ČR a v Evropě; Posouzení vedení linky MHD v pěší zóně ul. Krajinská v Českých Budějovicích

Studie ČVUT FD pro město České Budějovice zahrnující shrnutí zkušenosti s provozem kolejové i nekolejové VHD v pěších zónách v ČR a v Evropě a posouzení vedení midibusové linky pěší zónou v ul. Krajinská v Českých Budějovicích, včetně analýzy související legislativy.

 • člen řešitelského týmu
 • 2018
Studie možnosti vyznačení provozu BUS po tramvajovém tělese na úsecích ulic Klatovská a Slovanská třída v Plzni

Studie, shrnutí východisek a prověření možnosti vyznačení provozu BUS na tramvajovém tělese na Klatovské a Slovanské třídě v Plzni jako preferenční opatření pro veřejnou dopravu.

 • zpracovatel zakázky
 • 2016
Posouzení dopravní obsluhy budoucího sportovně rekreačního (olympijského) areálu Čihadla

Posouzení možností dopravní obsluhy potenciálního sportovního areálu v lokalitě Na Čeňku – Čihadla v Praze, městské části Praha 14, v době konání Olympijského festivalu (Olympijského parku) v průběhu letních olympijských her (LOH) a zimních olympijských her (ZOH).

 • zpracovatel zakázky
 • 2018