#zóna setkávání

Shared Space

Begegnungszone, Zone de rencontre, Woonerf

Sdílený prostor / zóna setkávání (v zahraniční odborné literatuře označovaný jako Shared Space, Begegnungszone, Zonde de rencontre, Woonerf) je moderní urbanisticko-dopravní koncept, který je založen na integrovaném využívání prostoru ulice či veřejného prostranství všemi či vybranými módy dopravy a ve kterém veřejný prostor lze vyváženě využít pro společenskou, ekonomickou, pobytovou i dopravní funkci po celého jeho šířce.

Koncept sdíleného prostoru odstraňuje „tradiční“ rozdělení ulice či veřejného prostranství na oddělené „zóny“ pro jednotlivé druhy dopravy, odstraňuje prvky regulace jednotlivých druhů dopravy (dopravní značení, světelnou signalizaci apod.), a naopak vytváří podmínky pro přirozené chování a vzájemnou interakci všech uživatelů prostoru založenou na principu přirozeného lidského chování a vzájemné ohleduplnosti, kdy žádný z módů dopravy není nadřazený. Typickým obecným znakem sdílených prostorů je volný pohyb všech uživatelů (chodců, cyklistů i motorových vozidel), kdy vzájemná interakce je založena na očním kontaktu a vzájemné „dohodě“. To v konečném důsledku vede ke zvýšení bezpečnosti všech uživatelů sdíleného prostoru i k výraznému oživení společenské a ekonomické funkce ulice či veřejného prostranství.

Realizace ulice či veřejného prostranství formou sdíleného prostoru principiálně přináší vyvážení všech funkcí ulic a náměstí za celkového zvýšení bezpečnosti všech jejích uživatelů. Z dopravně-inženýrského hlediska jsou sdílené prostory nástrojem zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty, zklidnění dopravy a snížení rychlosti motorových vozidel (v řadě případů i snížení intenzit motorové dopravy a celkové zvýšení bezpečnosti provozu).

Hlavní principy sdíleného prostoru:

 • Ulice ke svým uživatelům mluví prostřednictvím atmosféry, uspořádáním prostoru i historií, ne dopravním značením.
 • Jednoduchá pravidla pro vozidla: pomalá jízda a přednost zprava (nic víc).
 • Ve středu projektování sdíleného prostoru je člověk (ne vozidlo).
 • Vytvoření „šířky vidění“ a oční kontakt mezi uživateli.
 • Snížení rychlostního rozdílu mezi uživateli.
 • Všichni uživatelé mají stejná práva (rovnost).
 • Doprava v ulici je prostředek, nikoliv cíl.
 • Zjevná nejistota pomáhá podporovat skutečnou bezpečnost („produktivní chaos“).
 • Auto není problém, je součástí řešení.

Použití sdíleného prostoru se pro své vlastnosti hodí nejen na náměstích či obchodních třídách, ale i v rámci přednádražních prostorů či přestupních bodů veřejné dopravy, školních kampusů i běžných ulic v centrech měst apod.

Kornmarkt Bregenz, Rakousko

“Sdílený prostor (zóna setkávání): Více bezpečnosti, lepší kvalita života, lepší byznys.”

SHARED-SPACE-KONZEPTE in Österreich, der Schweiz und Deutschland
Markplatz, Schönebeck (Elbe), Německo

Typické lokality pro realizaci zóny setkávání

NÁMĚSTÍ A VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
VÝZNAMNÉ MĚSTSKÉ TŘÍDY A OBCHODNÍ ULICE

PROSTORY PŘEDNÁDRAŽÍ A PŘESTUPNÍCH BODŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY
ZKLIDNĚNÉ ULICE V BLOKOVÉ ZÁSTAVBĚ S AKTIVNÍM PARTEREM
MALÁ NÁMĚSTÍ ČI ÚZKÉ ULICE V CENTRECH MĚSTA A OBCÍ
PROSTOR KŘIŽOVATKY S CHARAKTEREM NÁMĚSTÍ
ŠKOLNÍ KAMPUS, ŠKOLNÍ ULICE, LOKÁLNÍ ULICE S VÝZNAMNÝMI CÍLI

Proč (zatím) zóny setkávání v Česku nejde realizovat? Nejsou pro to vytvořeny podmínky v legislativě…

I v Česku, podobně jako v ostatních evropských zemích, stoupají požadavky na kvalitu veřejných prostranství a uličních prostorů, zároveň dávají česká města větší důraz na reálnou aplikaci principů trvale udržitelné mobility a obecně podpory pěší dopravy. Sdílený prostor je v řadě případů optimální odpovědí na tyto požadavky. Konkrétní přínosy sdíleného prostoru nejsou teoretické, ale zcela reálné, ověřené praxí stovek různých realizací v rámci Evropy. Současné znění českých právních a technických norem však realizaci sdíleného prostoru v podstatě nepodporují. Česko se tak v současné době připravuje o systémovou možnost vytváření moderní a kvalitní podoby ulic a veřejných prostranství podporujících jejich pobytovou a společenskou funkci, lokální ekonomiku i udržitelné módy dopravy bez nutnosti vyloučení motorové dopravy. Dopravní režimy, které v současné době česká legislativa umožňuje realizovat, tyto benefity nenabízejí.

Pro umožnění navrhování sdílených prostorů v Česku je proto potřeba upravit legislativu a navazující technické normy.

Česko se v současné době připravuje možnost vytváření moderních a kvalitních veřejných prostranství s výrazným zklidněním motorové dopravy, bez nutnosti jejího vyloučení.


Návrh jak zavést zónu setkávání do českých právních a technických norem máme!

Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku!

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem dopravy, a výzkumnou skupinou PREFOS z ČVUT v Praze, jsme připravili ucelený koncepční návrh implementace zóny setkávání / sdíleného prostoru jako nástroje zklidnění dopravy i zkvalitnění veřejných prostranství v podmínkách Česka

Co koncepční návrh obsahuje?
 • Co je to zóna setkávání / sdílený prostor?
 • kontext a srovnání s ostatními „typy místních komunikací“
 • souhrn provedené rešerše legislativy, technických norem a literatury související s problematikou sdíleného prostoru v Belgii, Dánsku, Francii, Nizozemsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku
 • „česká“ definice zóny setkávání a související terminologie
 • návrh implementace do české legislativy
 • typové lokality vhodné k realizaci formou zón setkávání
 • návrh zásad projektování zón setkávání

Publikace “Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku”, obsahující koncepční návrh implementace zóny setkávání / sdíleného prostoru v podmínkách Česka je k dispozici ke stažení zde: VONO_Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku_2021-12.pdf

Návrh české odborné definice zóny setkávání:

Zóna setkávání je ulice či veřejné prostranství, jehož celá plocha může být rovnocenně využita pro pobytovou, obchodní, společenskou i dopravní funkci a ve kterém je rychlost provozu vozidel přirozeně regulována vzájemnou interakcí a vzájemnou ohleduplností mezi jednotlivými uživateli i stavebním uspořádáním prostoru.Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku! (CAMP, 25.4.2023)

V úterý 25.4.2023 můžete od 13:30 sledovat živý stream z akce “Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku” přímo z pražského Centra architektury a městského plánování (CAMP).


Prezentace sdíleného prostoru na konferenci Pěšky městem (CAMP 21.-22.10.2021)


O autorech koncepčního návrhu

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

Vojtěch Novotný je nezávislým dopravním inženýrem se specializací na udržitelnou mobilitu, strategie a koncepce dopravy a mobility, moderní veřejnou dopravu a její preferenci i vazbu dopravy na veřejná prostranství. Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze. Řadu let pracoval pro Pražskou integrovanou dopravu jako specialista rozvoje IDS, později jako vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení. V rámci svého akademického působení vyučuje oborové předměty na Fakultě dopravní ČVUT, publikuje a přednáší na odborných konferencích. Podílel se například na tvorbě Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, Standardu zastávek PID, metodiky pro preferenční opatření VHD i návrhu úprav právních a technických norem pro preferenci BUS a byl členem konzultační skupiny při vzniku Manuálu veřejných prostranství hl. m. Prahy.

doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.

Karel Hájek vystudoval Fakultu architektury ČVUT. V současnosti je pedagogem na Katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zároveň působí jako svobodný architekt ve vlastním architektonickém ateliéru kARek. Věnuje se především problematice veřejného prostoru, multifunkčních veřejných a dopravních staveb. Aktivně se účastní odborných výstav a konferencí, publikoval množství odborných článků z oboru architektura a urbanismus. Je autorem publikace Soudobé architektonické a urbanistické trendy v navrhování intermodálních terminálů veřejné dopravy (ČVUT, 2015), monografie Architekt Josef Danda (ČVUT, 2007) a spoluautorem odborné publikace Standardy zastávek PID (ČVUT, 2019). Jeho dosavadní největší realizací je architektonické řešení projektu rekonstrukce pražského hlavního nádraží, probíhající od roku 2005.


Příklady zón setkávání v Rakousku a Švýcarsku (web)

Begegnungszonen in Österreich

webová stránka organizace Walk-space.at mapující legislativu, technické normy i realizace zón setkávání (begegnungszonen) v Rakousku (vč. fotografií a situací projektů)

http://www.begegnungszonen.or.at


This image has an empty alt attribute; its file name is CH_begegnungszone-1024x626.png

Begegnungszonen (Fussverkehr Schweiz)

webová stránka organizace Fussverkehr Schweiz mapující legislativu, technické normy i příklady realizace zón setkávání (begegnungszonen) ve Švýcarsku

https://begegnungszonen.ch/

Vybrané odkazy na literaturu a akademické práce

IBSR – Institut Belge pour la Securité Routiére. Les zones résidentielles et de rencontre – le partage de l’espace public, dans la
sécurité et le respect mutuel.
2013: Belgie.

CERTU. Zones de rencontre: premier retour d’expériences. 2012: Francie. ISBN: 978-2-11-129479-0

CERTU. Zone de rencontre: Quels dispositifs repérables et détectables par les personnes aveugles et malvoyantes? 2010:
Francie. ISSN 1263-2570.

CERTU. Les zones de rencontre en Suisse et en Belgique – Réglementation et examples de réalisations. 2009: Francie. ISSN
1263-2570

Faix, U., Burgstaller, P., & Bad architects group. (2012). Shared-Space-Konzepte in Österreich, der Schweiz und Deutschland:
Über Begegnungszonen, Berner Modell, Gemeinschaftsstraßen,Koexistenzzonen, Mischverkehrszonen und ihre Umsetzung;
Leitfaden für innovative Bürgermeister Innen.
Salzburg: Gemeindeentwicklung des Salzburger Instiuts für Raumordnung &
Wohnen.

Ostach A.: Teorie Shared Space a její průmět do architektonické a urbanistické tvorby (disertační práce). ČVUT v Praze, Fakulta architektury, 2021.

Novotný, V.; Hájek, K.
Sdílený prostor / zóna setkávání: Dopravní koncept přispívající ke zkvalitňování veřejného prostoru
In: Chytrá řešení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu v dopravě -Využití dopravně inženýrských přístupů a provozních zkušeností pro nové dopravní projekty. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2022. p. 45-53. ISBN 978-80-908409-0-4.

Novotný, V.; Hájek, K.
Sdílený prostor jako návrat k přirozenému vnímání veřejného prostranství
In: 13th Architecture in Perspective 2021 / 13. Architektura v perspektivě 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební, 2021. p. 122-125. ISBN 978-80-248-4552-4.

Novotný, V.; Hájek, K.
Sdílený prostor – dopravní koncept přispívající k vyváženému veřejnému prostoru
Silniční obzor. 2021, 2021(05), 122-127. ISSN 0322-7154.

Monografie Zóna setkávání – nástroj rozvoje veřejného prostoru

Monografie ČVUT v Praze představuje princip zóny setkávání / sdíleného prostoru, mapuje způsoby zřizování, dopravní režimy i vybrané příklady dobré praxe v zahraničí a přestavuje principy a pravidla navrhování zón setkávání. Jedná se o první podobnou publikaci v češtině.

e-shop nakladatelství ČVUT