#sdílená zóna

Sdílená zóna (zóna setkávání)

Shared Space, Shared Street, Begegnungszone, Zone de rencontre, Woonerf

Sdílená zóna představuje moderní přístup k řešení uličních prostorů a dalších veřejných prostranství ve vybraných lokalitách, který kombinuje architektonicko-urbanistickou kvalitu prostoru s dopravním inženýrstvím a který přináší hezčí ulice a náměstí, výrazné zkvalitnění podmínek pro pěší a cyklisty, možnost doplnění zeleně a dalších prvků mobiliáře, příznivější podmínky pro lokální ekonomiku i zásadní zklidnění motorové dopravy a zvýšení bezpečnosti všech uživatelů prostoru.

Ulice, náměstí a další veřejná prostranství nejsou jen pouhou dopravní infrastrukturou. Jejich navrhovaní dle principů Shared Space je běžnou praxí v zemích západní Evropy, Severní Ameriky i Austrálie či Nového Zélandu běžnou praxí a pozitivní přínosy sdílených zón jsou ověřeny stovkami úspěšných realizací. V Česku realizaci sdílených zón donedávna neumožňovala zastaralá legislativa. S účinností od 1.1.2024 je možnost navrhovat sdílené zóny realitou i v Česku. Česká města a obce tak díky definici nového dopravního režimu “sdílená zóna” dostávají možnost tento přístup reálně používat a navrátit tak ulicím, náměstím a návsím jejich původní multifunkční charakter bez nutnosti vyloučení motorové dopravy.

Sdílená zóna představuje návrat k přirozenému vnímání ulice, návsi či náměstí jako multifunkčního veřejného prostranství.


Shared Space a jeho principy

Shared Space (v zahraniční odborné literatuře označovaná jako také jako Shared Street, Begegnungszone, Zonde de rencontre, Woonerf) je moderní urbanisticko-dopravní koncept, který je založen na integrovaném využívání prostoru ulice či veřejného prostranství všemi či vybranými módy dopravy a ve kterém veřejný prostor lze vyváženě využít pro společenskou, ekonomickou, pobytovou i dopravní funkci po celého jeho šířce.

Shared Space odstraňuje „tradiční“ rozdělení ulice či veřejného prostranství na oddělené „zóny“ pro jednotlivé druhy dopravy, odstraňuje prvky regulace jednotlivých druhů dopravy (dopravní značení, světelnou signalizaci apod.), a naopak vytváří podmínky pro přirozené chování a vzájemnou interakci všech uživatelů prostoru založenou na principu přirozeného lidského chování a vzájemné ohleduplnosti, kdy žádný z módů dopravy není nadřazený. Typickým obecným znakem sdílených zón je volný pohyb všech uživatelů (chodců, cyklistů i motorových vozidel), kdy vzájemná interakce je založena na očním kontaktu a vzájemné „dohodě“. To v konečném důsledku vede ke zvýšení bezpečnosti všech uživatelů sdíleného prostoru i k výraznému oživení společenské a ekonomické funkce ulice či veřejného prostranství.

Realizace ulice či veřejného prostranství formou Shared Space principiálně přináší vyvážení všech funkcí ulic a náměstí za celkového zvýšení bezpečnosti všech jejích uživatelů. Z dopravně-inženýrského hlediska jsou sdílené zóny nástrojem zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty, zklidnění dopravy a snížení rychlosti motorových vozidel (v řadě případů i snížení intenzit motorové dopravy a celkové zvýšení bezpečnosti provozu).

Hlavní principy Shared Space jsou:

 • Ulice ke svým uživatelům mluví prostřednictvím atmosféry, uspořádáním prostoru i historií, ne dopravním značením.
 • Jednoduchá pravidla pro vozidla: pomalá jízda a přednost zprava (nic víc).
 • Ve středu projektování sdíleného prostoru je člověk (ne vozidlo).
 • Vytvoření „šířky vidění“ a oční kontakt mezi uživateli.
 • Snížení rychlostního rozdílu mezi uživateli.
 • Všichni uživatelé mají stejná práva (rovnost).
 • Doprava v ulici je prostředek, nikoliv cíl.
 • Zjevná nejistota pomáhá podporovat skutečnou bezpečnost („produktivní chaos“).
 • Auto není problém, je součástí řešení.

Použití sdílených zóm se pro své vlastnosti hodí nejen na náměstích či obchodních třídách, ale i v rámci přednádražních prostorů či přestupních bodů veřejné dopravy, školních kampusů i běžných ulic v centrech měst apod.

Typické lokality pro realizaci formou sdílené zóny (zóny setkávání)

NÁMĚSTÍ, NÁVSI A DALŠÍ VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
VÝZNAMNÉ MĚSTSKÉ TŘÍDY A OBCHODNÍ ULICE
PROSTORY PŘEDNÁDRAŽÍ A PŘESTUPNÍCH BODŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY
ŠKOLNÍ KAMPUS, ŠKOLNÍ ULICE, LOKÁLNÍ ULICE S VÝZNAMNÝMI CÍLI
ZKLIDNĚNÉ ULICE V BLOKOVÉ ZÁSTAVBĚ S AKTIVNÍM PARTEREM
MALÁ NÁMĚSTÍ ČI ÚZKÉ ULICE V CENTRECH MĚSTA A OBCÍ, STÍSNĚNÉ POMĚRY
PROSTOR KŘIŽOVATKY S CHARAKTEREM NÁMĚSTÍ

Představení Shared Space (sdíleného prostoru) na konferenci Pěšky městem (CAMP 21.10.2021)
Jak to funguje princip produktivního chaosu? Záznam ze sdílené zóny v obci Werfenweg v Rakousku (srpen 2023)

Příklady veřejných prostranství “PŘED A PO” realizaci sdílené zóny

Sonnenfelsplatz, Graz (Rakousko)

Křižovatka před jednou z budov místní univerzity s předimenzovanými dopravními plochami se díky sdílené zóně změnila na skutečné náměstí, na kterém se odehrává nejen provoz pěších, cyklistů, spojů veřejné doprav i automobilů, ale konají se zde i různé akce pro veřejnost (foto: Walk-space.at).

odkaz na mapu | detail projektu

Malserstraße, Landeck (Rakousko)

Přestavba městské obchodní třídy v centru města Landeck přinesla zklidnění dopravy, příjemné podmínky pro chůzi a jízdu na kole a hezčí veřejné prostranství. Díky tomu se stala atraktivní lokalitou pro trávení času i nakupování s pozitivním dopadem na lokální ekonomiku (foto: Walk-space.at).

odkaz na mapu | detail projektu

Begegnungszone Volksschule Rheindorf, Lustenau (Rakousko)

Realizace předškolního prostoru (školní ulice) formou sdílené zóny jako součást projektu přístavby Volksschule Rheindorf v rakouském městě Lustenau (foto: Walk-space.at).

odkaz na mapu | detail projeku


Sdílená zóna (zóna setkávání) v české legislativě

Praktickou překážkou realizace ulic a veřejných prostranství formou Shared Space v Česku byla neexistence systémových podmínek ze strany právních a technických norem. To se změnilo díky novele Zákona č. 361/2000 Sb. účinné od 1.1.2024, která prostřednictvím nového § 39b zavedla nový dopravní režim “sdílená zóna”. Česko se tak připojilo k většině zemí západní Evropy, jejichž legislativa realizaci sdílených zón běžně umožňuje.

Hlavní principy dopravního režimu “sdílená zóna” jsou následující:

 • Chodci a cyklisté mohou využívat celou šířku prostoru komunikace.
 • Všichni účastníci silničního provozu (tj. chodci, cyklisté i řidiči motorových vozidel) jsou si rovni, vzájemně musí dbát zvýšené opatrnosti a nesmí se vzájemně ohrozit. (V případě vedení tramvaje přes sdílenou zónu má tramvaj přednost v jízdě – obdobně jako na přechodu pro chodce).
 • Nejvyšší dovolená rychlost jízdy vozidel je 20 km/h.
 • Parkování motorových vozidel i jízdních kol je možné pouze na místech k tomu určených.

Sdílená zóna se vyznačuje svislou dopravní značkou IZ10a (respektive konec sdílené zóny pak svislou dopravní značkou IZ10b).

V městském prostředí je obecné vhodné používat zmenšené formáty dopravního značení. Zároveň je doporučeno, aby dopravní značka IZ10b byla umístěna vlevo ve směru jízdy na zadní straně dopravní značky IZ10a pro opačný směr (tj. “na jednom sloupku”).

§ 39b, Zákon č. 361/2000 Sb.
(1) Sdílená zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Sdílená zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec sdílené zóny“, a je určena k užívání všemi účastníky silničního provozu.

(2) Ve sdílené zóně musí účastníci provozu na pozemních komunikacích dbát zvýšené ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, které nesmí ohrozit. Řidiče tramvaje nesmí ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích ani omezit a tramvaj má vždy přednost v jízdě.

(3) Ve sdílené zóně smějí chodci a cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž na chodce se nevztahuje § 53 a 54 a na cyklisty se nevztahuje § 57 odst. 2 a 3. Přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, chodci musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí tohoto vozidla.

(4) Ve sdílené zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Stání motorových vozidel je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Stání jízdních kol a jiných nemotorových vozidel je dovoleno jen na místech k tomu určených.

Aktuální stav implementace sdílené zóny do českých právních a technických norem (k 15.05.2024)

Zákon č. 361/2000 Sb. a Vyhláška č. 294/2015 Sb.

v platnosti od 1.1.2024

 • definice dopravního režimu “sdílená zóna” a příslušného dopravního značení “IZ 10a”IZ 10b”

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

předpoklad implementace při nejbližší aktualizaci

TP 132 Zásady zklidňování dopravy v obcích

původní předpoklad vydání TP v dubnu 2024, aktuální předpoklad vydání TP v září 2024

 • charakteristika a atributy
 • návrhové parametry

ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání

norma se v současné době připravuje

náš návrh ustanovení pro sdílenou zónu (uplatněný v rámci připomínek návrhu normy) je k dispozici zde


Cesta ke sdílené zóně v Česku (“Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku!”)

V Česku, podobně jako v jiných zemích, stoupají požadavky na kvalitu veřejných prostranství a uličních prostorů, zároveň dávají česká města větší důraz na reálnou aplikaci principů trvale udržitelné mobility a obecně podpory pěší a cyklistické dopravy. Ulice a veřejná prostranství řešená formou Shared Space je v řadě případů optimální odpovědí na tyto požadavky. Přestože legislativa a technické normy většiny zemí západní a jižní Evropy vytváří podmínky pro realizací sdílených zón (například v Rakousku od roku 2013, ve Švýcarsku od roku 2010, v Nizozemsku se sdílené zóny používají již od 80. let), českými odbornými orgány byl tento trend dlouho přehlížen a Česko se tak připravovalo o systémovou možnost vytváření moderní a kvalitní podoby ulic a veřejných prostranství podporujících jejich pobytovou a společenskou funkci, lokální ekonomiku i udržitelné módy dopravy bez nutnosti vyloučení motorové dopravy.

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem dopravy, a výzkumnou skupinou PREFOS z ČVUT v Praze, jsme v letech 2021-2022 připravili ucelený koncepční návrh implementace zóny setkávání / sdíleného prostoru jako nástroje zklidnění dopravy i zkvalitnění veřejných prostranství v podmínkách Česka a představili jsme jej zástupcům českých měst a zástupcům odborné veřejnosti:

Koncepční návrh implementace sdílené zóny (zóny setkávání) do českých právních a technických norem

Co všechno koncepční návrh obsahuje?

 • Co je to zóna setkávání / sdílený prostor?
 • kontext a srovnání s ostatními „typy místních komunikací“
 • souhrn provedené rešerše legislativy, technických norem a literatury související s problematikou sdíleného prostoru v Belgii, Dánsku, Francii, Nizozemsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku
 • „česká“ definice zóny setkávání a související terminologie
 • návrh implementace do české legislativy
 • typové lokality vhodné k realizaci formou zón setkávání
 • návrh zásad projektování zón setkávání

Publikace “Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku”, obsahující koncepční návrh implementace zóny setkávání / sdíleného prostoru v podmínkách Česka je k dispozici ke stažení zde: VONO_Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku_2021-12.pdf

Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku! (CAMP, 25.4.2023)

Záznam z akce “Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku” proběhlé v úterý 25.4.2023 v pražském Centra architektury a městského plánování (CAMP).

Na akci kromě autorů koncepčního návrhu, Vojtěcha Novotného a Karla Hájka, vystoupili i PhDr. Michael Rataj, Ph.D., poslanec Poslanecké sněmovny PČR, Mgr. Michal Vozobule, poradce ministra dopravy ČR pro městskou a aktivní mobilitu, Mgr. Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha, Ing. arch. Kateřina Čechová, vedoucí odboru Kanceláře architekta města Tábor, Ing. Jindřich Nový, ředitel Kanceláře architekta města Zlín, Ing. arch. Anton Ostach, Ph.D., architekt, Kancelář architektury města Karlovy Vary, a Ing. Martin Havelka, specialista rozvoje dopravy, MHMP Odbor dopravy

Náš koncepční návrh podpořila města sdružená v rámci iniciativy CityDeal a jejich odborné organizace, ČVUT v Praze Fakulta dopravní i Služba dopravní policie PČR:

V lednu 2023 jsme náš koncepční návrh prezentovali na Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na jaře 2023 byl poslaneckým pozměňovacím návrhem (Michael Rataj, poslanec PS PČR, Martin Kupka, poslanec PS PČR a ministr dopravy ČR, a Jiří Slavík, poslanec PS PČR) navržena implementace sdílené zóny v rámci 2. čtení novely Zákona č. 361/2000 Sb. Novela zákona byla, včetně uvedeného pozměňovacího návrhu, prošla úspěšně legislativním procesem a byla schválena s účinností od 1.1.2024.


O autorech koncepčního návrhu

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

Vojtěch Novotný je nezávislým dopravním inženýrem se specializací na udržitelnou mobilitu, strategie a koncepce dopravy a mobility, moderní veřejnou dopravu a její preferenci i vazbu dopravy na veřejná prostranství. Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze. Řadu let pracoval pro Pražskou integrovanou dopravu jako specialista rozvoje IDS, později jako vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení. V rámci svého akademického působení vyučuje oborové předměty na Fakultě dopravní ČVUT, publikuje a přednáší na odborných konferencích. Podílel se například na tvorbě Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, Standardu zastávek PID, metodiky pro preferenční opatření VHD i návrhu úprav právních a technických norem pro preferenci BUS a byl členem konzultační skupiny při vzniku Manuálu veřejných prostranství hl. m. Prahy.

doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.

Karel Hájek vystudoval Fakultu architektury ČVUT. V současnosti je pedagogem na Katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zároveň působí jako svobodný architekt ve vlastním architektonickém ateliéru kARek. Věnuje se především problematice veřejného prostoru, multifunkčních veřejných a dopravních staveb. Aktivně se účastní odborných výstav a konferencí, publikoval množství odborných článků z oboru architektura a urbanismus. Je autorem publikace Soudobé architektonické a urbanistické trendy v navrhování intermodálních terminálů veřejné dopravy (ČVUT, 2015), monografie Architekt Josef Danda (ČVUT, 2007) a spoluautorem odborné publikace Standardy zastávek PID (ČVUT, 2019). Jeho dosavadní největší realizací je architektonické řešení projektu rekonstrukce pražského hlavního nádraží, probíhající od roku 2005.Příklady zón setkávání v Rakousku a Švýcarsku (web)

Begegnungszonen in Österreich

webová stránka organizace Walk-space.at mapující legislativu, technické normy i realizace zón setkávání (begegnungszonen) v Rakousku (vč. fotografií a situací projektů)

http://www.begegnungszonen.or.at


This image has an empty alt attribute; its file name is CH_begegnungszone-1024x626.png

Begegnungszonen (Fussverkehr Schweiz)

webová stránka organizace Fussverkehr Schweiz mapující legislativu, technické normy i příklady realizace zón setkávání (begegnungszonen) ve Švýcarsku

https://begegnungszonen.ch/

Vybrané odkazy na literaturu a akademické práce

IBSR – Institut Belge pour la Securité Routiére. Les zones résidentielles et de rencontre – le partage de l’espace public, dans la
sécurité et le respect mutuel.
2013: Belgie.

CERTU. Zones de rencontre: premier retour d’expériences. 2012: Francie. ISBN: 978-2-11-129479-0

CERTU. Zone de rencontre: Quels dispositifs repérables et détectables par les personnes aveugles et malvoyantes? 2010:
Francie. ISSN 1263-2570.

CERTU. Les zones de rencontre en Suisse et en Belgique – Réglementation et examples de réalisations. 2009: Francie. ISSN
1263-2570

Faix, U., Burgstaller, P., & Bad architects group. (2012). Shared-Space-Konzepte in Österreich, der Schweiz und Deutschland:
Über Begegnungszonen, Berner Modell, Gemeinschaftsstraßen,Koexistenzzonen, Mischverkehrszonen und ihre Umsetzung;
Leitfaden für innovative Bürgermeister Innen.
Salzburg: Gemeindeentwicklung des Salzburger Instiuts für Raumordnung &
Wohnen.

Ostach A.: Teorie Shared Space a její průmět do architektonické a urbanistické tvorby (disertační práce). ČVUT v Praze, Fakulta architektury, 2021.

Novotný, V.; Hájek, K.
Sdílený prostor / zóna setkávání: Dopravní koncept přispívající ke zkvalitňování veřejného prostoru
In: Chytrá řešení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu v dopravě -Využití dopravně inženýrských přístupů a provozních zkušeností pro nové dopravní projekty. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2022. p. 45-53. ISBN 978-80-908409-0-4.

Novotný, V.; Hájek, K.
Sdílený prostor jako návrat k přirozenému vnímání veřejného prostranství
In: 13th Architecture in Perspective 2021 / 13. Architektura v perspektivě 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební, 2021. p. 122-125. ISBN 978-80-248-4552-4.

Novotný, V.; Hájek, K.
Sdílený prostor – dopravní koncept přispívající k vyváženému veřejnému prostoru
Silniční obzor. 2021, 2021(05), 122-127. ISSN 0322-7154.

Monografie ČVUT Zóna setkávání – nástroj rozvoje veřejného prostoru

Monografie ČVUT v Praze představuje princip zóny setkávání / sdíleného prostoru, mapuje způsoby zřizování, dopravní režimy i vybrané příklady dobré praxe v zahraničí a přestavuje principy a pravidla navrhování zón setkávání. Jedná se o první podobnou publikaci v češtině.

e-shop nakladatelství ČVUT