Portfolio

Strategické dokumenty

Kvalitní a systematický rozvoj dopravy a směřování k udržitelné mobilitě se nestane náhodně. Základním kamenem jsou kvalitně zpracované strategické dokumenty a jejich důsledné uplatňování. Můžeme vám nabídnou zkušenosti s tvorbou strategických dokumentů dle metodiky SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) i specifických strategií pro jednotlivé druhy dopravy, a to formou poradenství, projektového řízení či komplexního zpracování.

Nejde jen o obsah, ale i o podobu. Strategické dokumenty se společně se spolupracovníky snažíme dělat jasné, stručné a návodné, včetně moderní grafické podoby personalizované pro konkrétního zákazníka. Proto dlouhodobě spolupracujeme s grafičkou Michalou Bartuňkovou, se kterou jsme schopni nejen strategickým dokumentům dát moderní podobu obvyklou v zemích západní Evropy.

Vybrané referenční projekty:

Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI

2020-2022 | společně s Mott MacDonald CZ pro město Plzeň a Plzeňský kraj

webová stránka projektu

Strategie aktivní mobility v Praze

2021-2022 | společně s Mott MacDonald CZ pro hlavní město Prahu

Strategie aktivní mobility v Praze (schváleno Usnesením RHMP č. 1859 ze dne 1.8.2022)

Projekt P+ (Plán udržitelné mobility Prahy a okolí)

2015 – 2019 (předchozí pracovní zkušenost) | člen pracovní skupiny, spoluautor plánu, manažer projektu v rámci ROPID

www.poladprahu.cz

Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích

2019-2020 (předchozí pracovní zkušenost) | člen zpracovatelského týmu ČVUT FD

Veřejná doprava

Veřejná doprava je základním kamenem udržitelné mobility. Díky naším zkušenostem z práce pro organizátora největšího integrovaného dopravního systému v Česku, z dalších projektů i z akademického prostředí mohu nabídnout zkušenosti s komplexním pohledem na veřejnou dopravu jako celek i detailní vhled na jednotlivá téma.

Se svými spolupracovníky zpracováváme krajům, městům či obcím například:

  • plány dopravní obslužnosti splňující náležitosti Zákona č. 194/2010 Sb.
  • analýzy, odborná posouzení současného stavu i navrhovaných změn
  • standardy kvality, které jsou typickou nedílnou součástí smluv o poskytování služeb v přeprav cestujících, respektive výběrových řízení na dopravce

Vybrané referenční projekty:

This image has an empty alt attribute; its file name is projekt__PDO-Pisek-1024x1024.png
Plán dopravní obslužnosti města Písek 2021-2025

2021 | Město Písek

Plán dopravní obslužnosti města Písek

Plán dopravní obslužnosti Statutárního města Jihlavy pro období 2022-2027

2022 | Statutární město Jihlava

Plán dopravní obslužnosti Statutárního města Jihlava

MHD Valašské Meziříčí: technicko-provozní standard

2020 | Město Valašské Meziříčí

mhd.valaskemezirici.cz

Standardy kvality PID – Autobusy 2019

2017 – 2019 (předchozí pracovní zkušenost) | projektový manažer aktualizace standardů kvality pro nové smlouvy od roku 2019

pid.cz/standardy-kvality

Výpočet předpokládaného dopravního výkonu MHD Písek

2021 | Město Písek

Posouzení navrhované provozní koncepce MHD Písek

2020 | Město Písek

Vedení linek MHD v pěších zónach v ČR a v Evropě; Posouzení vedení linky MHD v pěší zóně ul. Krajinská v Českých Budějovicích

2018 (předchozí pracovní zkušenost) | člen zpracovatelského týmu ČVUT FD

Akční plán na obnovu důvěry cestujících ve veřejnou dopravu (COVID-19)

2020 | společně s Ewing PR pro Ústecký kraj

Poradenství při zpracování Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na roky 2022-2026

2021 | společně s Ewing PR pro Ústecký kraj

Ekonomická udržitelnost veřejné dopravy v Ústeckém kraji v dalších letech po COVID-19

společně s Ewing PR pro Ústecký kraj | 2020

Standard zastávek PID

2015 – 2017 (předchozí pracovní zkušenost) | vedoucí projektu a odborný garant standardu

standardzastavek.pid.cz

Rebrand PID

2019 (předchozí pracovní zkušenost) | příprava projektu a člen odborné poroty s hlasem poradním

Preference veřejné dopravy

Nedílnou součástí kvality veřejné dopravy je zajištění její vysoké cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu. Preferenční opatření po veřejnou dopravu jsou “srdeční” záležitostí přímo Vojtěcha Novotného. Ve své diplomové i disertační práci se zabýval právě preferencí veřejné dopravy, v současné době vede společně s kolegyní Nikol Douskovou výzkumnou skupinu PREFOS na ČVUT FD, která se na univerzitní půdě preferencí veřejné dopravy zajímá a učím předmět “12Y2PV Preference veřejné dopravy” v magisterském studiu.

Máme samozřejmě zkušenosti i s praktickými projekty – od koncepční dokumentů pro preferenci VHD až po navrhování konkrétních preferenčních opatření ve stupni studie dopravního řešení.

Vybrané referenční projekty:

KORIDOR MHD: linka 16

komplexní návrh preferenčních opatřeních na trolejbusové lince 16 plzeňské MHD

2021 | PMDP a.s.

Poradenství v oblasti preference veřejné dopravy v Plzni

2020 – dosud PMDP a.s.

Studie vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS v ul. Malostranská v Plzni

2020 | PMDP a.s.

Studie možnosti vyznačení provozu BUS po tramvajovém tělese na úsecích ulic Klatovská a Slovanská třída v Plzni

2016 | PMDP a.s.

Aktivní mobilita

Aktivní mobilita je nedílnou součástí našich životů – každý člověk je chodec. Kvalitní podmínky pro chůzi a jízdu na kole jsou přímo propojené s kvalitou veřejných prostranství i kvalitou života obyvatel a zároveň jsou nedílnou součástí směřování k udržitelné mobilitě.

Vašemu městu i obci dokážeme poradit či zpracovat projekty zlepšující podmínky pro aktivní mobilitu.

Vybrané referenční projekty:

Standardy aktivní mobility v Praze

2021-2022 | společně s Mott MacDonald CZ pro hlavní město Prahu

Standardy aktivní mobility v Praze (schváleno Usnesením RHMP č. 1859 ze dne 1.8.2022)

Poradenství při zpracování Generelu cyklistických tras města Plzně

2023 | Město Plzeň

Databáze cílů vyznačovaných na orientačním značení pro cyklisty na území hl. m. Prahy

2022 | hl. m. Praha

Generel cyklistické dopravy v obvodu ORP Kralupy nad Vltavou

2019 | společně s ANTE spol. s r.o. pro Město Kralupy nad Vltavou

Koncepční studie, posouzení, poradenství

Formou koncepční studie, konkrétního posouzení či poradenství a konzultací vám dokážeme pomoct s komplexním řešením konkrétních problémů, například formou:

  • koncepcí dopravy na míru pro vaši město či obec
  • koncepčních studií zaměřených na konkrétní problém k řešení
  • odborných posouzení (ať už potřebuje posoudit existující projekt, který vykazuje problémy, či například posouzení možnosti dopravní obsluhy nových rozvojových oblastí)
  • konzultací urbanistických zadání
  • konkrétních projektů dopravního řešení či dopravního značení
  • workshopů pro relevantní aktéry na konkrétní téma

Vybrané referenční projekty:

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice

2021 | Obec Dobřejovice

Odborné poradenství při designu a vyhodnocení průzkumu dopravního chování obyvatel Brna a okolí

2021 | pro STEM/MARK

Odborné posouzení projektu parkovacích zón ve městě Říčany

2021 | Město Říčany

Posouzení dopravní obsluhy budoucího sportovně rekreačního (olympijského) areálu Čihadla

2018 | společně s ateliérem KAREK pro MČ Praha 14

IKEAbox: projekt dopravního značení

2022 | společně s ACONES s.r.o. pro IKEA Česká republika

Konzultace zadání urbanistické studie Slaný – Na Dolíkách

2023 | CTH architekti

Veřejný prostor

Kvalitní veřejná prostranství přinášení vyšší kvalitu života, podmínky pro rozvoj lokální ekonomiky, podporu udržitelných módů dopravy i zklidnění motorové dopravy.

Zpracováváme koncepční studie veřejných prostranství, jejichž cílem je prověřit a určit uspořádání veřejného prostranství s ohledem na jeho charakter, aktivní parter či funkci a která se následně stanem zadáním pro další stupně stavebních dokumentací. Na těchto koncepčních studií vždy spolupracujeme s architektem či urbanistou.

Sdílený prostor (shared space): rešerše právních a technických norem v 9 evropských zemích a návrh implementace sdíleného prostoru v českých podmínkách

2020 – 2021 | Hlavní město Praha

Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku

Využití mobilních dat pro plánování dopravy

V letech 2019 až 2021 jsem vedl projektový tým ROPID v rámci projektu inovačního partnerství (ROPID – KVADOS + O2 + T-mobile + VŠB-TUO) “Využití signalizačních dat z mobilních sítí pro plánování PID”.

Inovativní využití mobilní dat pro plánování PID

2019 – 2021 (předchozí pracovní zkušenost) | vedení odborného projektového týmu ROPID